The gentle non-drying formula with Rose water and Micellar technology purifies the skin and moisturises to help keep its moisture balance - for a refreshed and clean skin feeling. The caring formula infused with Organic Rose Water restores the skin's natural moisture balance to … HOW IT WORKS It cleanses particular mildly yet is highly effective. 97.9% Positive Feedback. 20+ ügyfél által megvásárolt termék. Visit Shop. 4 0x. Nivea Micellair Rose Water Face Wash Gel 150ml. Èçïîëçâàìå 3 òðèïà áèñêâèòêè, èçáåðè êîè ñè ñúãëàñåí äà ñå çàïàìåòÿâàò â áðàóçúðà: Ôèçè÷åñêè å íàëè÷åí ïðè äîñòàâ÷èê íà store.bg, Ïðîäóêòúò å ñðåä íàé-ïðîäàâàíèòå â store.bg, Ïðîäóêòúò å ñðåä íàé-èíòåðåñíèòå â store.bg. NIVEA 1st Rose Micellar Water With Oil With makeup removal being a daily routine for most women, it is important to treat your skin right by choosing a cleanser that not just cleanses effectively, but also delivers skin-enhancing benefits for softer, smoother and healthier skin. Èçóìåí îò îòêðèòèåòî, ä-ð Òðîïëîâèö âåäíàãà ñúçèðà âúçìîæíîñòòà äà èçïîëçâà òîâà âåùåñòâî êàòî îñíîâà íà êîçìåòè÷åí êðåì. Suitable for all skin types, it is the 1st Wash Gel with Rose Water that uses Micellar technology for an effective wash. • Removes makeup residue for clear skin Registered as a business seller. Drugi proizvod iz NIVEA MicellAIR Rose Water linije koji sam probala jest gel za umivanje. Astăzi, brandul Nivea oferă o gamă extinsă de produse de calitate, accesibile tuturor. Apoi se clătește. The gentle non-drying formula with Rose water and Micellar technology purifies the skin and moisturises to help keep its moisture balance - for a refreshed and clean skin feeling. Nivea Micellar Rose Water Face Wash Gel The MicellAIR Rose Face Wash for all skin types removes waterproof makeup from face, eyes & lips while purifying and … Product action: - Infused with natural rose water - Removes even waterproof make-up - Restores skin's radiance - Non-greasy Result: Skin is still radiant even make-up is removed. NIVEA MicellAIR® Skin Breathe Rose Water Wash Gel - 1st Micellar technology Wash Gel infused with natural rose water. NIVEA MicellAIRTM Skin Breathe Micellar Rose Wash Gel - The micelles work like a magnet to efficiently catch makeup, dirt & impurities. Научи повече за гела "Nivea MicellAIR Rose Water Wash Gel" и ако се ️ влюбиш в него поръчай го с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. It is unique micellar water which is infused with rose water that not only removes waterproof makeup easily but … Svakog jutra gel uklanja prljavštinu koja se nakupila noću i priprema kožu za šminku. În 1925 produsul a primit un nou ambalaj, emblematica cutie albastră, dar conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale. Fondatorul său, farmacistul vizionar Dr. Oscar Troplowitz, a reușit să combine uleiul și apa într-o cremă stabilă. Get the power of Rose and enjoy the indulgent fragrance every time you cleanse! Pentru mai multe informații, consultați principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.​​. Details about Nivea MicellAir Rose Water Wash Gel (150 ml) + Cleanser & Toner 200 ml New. gumalmuzough0 . NIVEA MicellAir Rose Water NIVEA 3 in 1 Micellar Water Make-up Remover NIVEA Double Effect Eye Make-Up Remover ... You should ideally wash your face twice daily with a face wash gel from NIVEA. 400 ml Dvoufázová micelární voda s růžovou vodou skladem více než 10 ks 193 Kč. The rose water purifies and tones the skin without drying it out. 3 0x. 100 … Vásárlás. NIVEA MicellAIR® Skin Breathe Rose Water Milk & Toner - 1st Micellar technology Milk & Toner infused with natural rose water. Seller information. MicellAIR Micellar Rose Water Face Wash removes waterproof makeup without harsh rubbing and helps prepare the skin for a beautiful makeup application. Nivea MicellAIR® Rose Water-19%. The MicellAIR Rose Water gently removes waterproof makeup without rubbing or rinsing while it tones & purifies skin without drying it out. Item Number 82366 (823660992407) Nivea has recently launched the 1 st Micellar Rose Water. Njegujuća formula s ružinom vodicom temeljito uklanja sve prljavštine i nečistoće, vraćajući koži svjež i mladolik izgled. Ingredients overview Aqua, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Methylpropanediol, Sodium Chloride, Cyclomethicone, Phenoxyethanol, Trisodium EDTA, Coco-Glucoside, Rosa Damascena Flower Water, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Methyl Benzoate, BHT, Parfum, Ci …  ñëó÷àé íà äèðåêòåí êîíòàêò ñ î÷èòå, èçïëàêíåòå íåçàáàâíî. Warnings or Restrictions NIVEA Micellar Rose Water Wash Gel SGD 10.90, 150ml For those who prefer to double cleanse, this gentle gel cleanser is the perfect addition to your cleansing routine. NIVEA MicellAIR Rose Water Wash Gel 150 ml 1 640 Ft 1 590 Ft Szállításra kész > 10 db. Thereby, it purifies the skin from impurities without drying it out while cleanses thoroughly for refreshingly clean skin. Êóïè ïðîäóêò Barnangen è ñå âêëþ÷è â òîìáîëàòà. Crema Nivea pentru protecție solară și colecția de produse cosmetice pentru bărbați Nivea Men au câștigat rapid fani entuziaști. Áåçïëàòíà äîñòàâêà çà Ñîôèÿ ïðè ïîðú÷êà íàä 50 ëâ. Nivea are grijă de tenul și pielea noastră de peste 100 de ani şi, în acest timp, a ajuns cu adevărat să facă parte din milioane de familii din întreaga lume. The gentle non-drying formula with Rose water and Micellar technology purifies the skin and moisturises to help keep its moisture balance - for a refreshed and clean skin feeling. Data estimată de livrare: Magazinele și punctele noastre de vânzare, 90 de zile pentru a rambursa comanda dumneavoastră, principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, îndepărtează și fondul de ten rezistent la apă. Therefore, it thoroughly cleanses for refreshingly clean skin. Nivea MicellAIR Rose Water Micellar Wash Gel micelarni gel za čišćenje za sve tipove kože. NIVEA MicellAIR® Rose Water - 1st Natural Rose Micellar Water that removes even waterproof make-up and restores skin’s radiance. Micelarni čistilni gel Rose Touch deluje kot magnet, ki nase veže vodoodporna ličila, umazanijo in nečistoče, hkrati pa poskrbi, da ostane koža čista in osvežena. Livrarea prin Cargus. Formula s ružinom vodicom iznimno je njegujuća, a može se koristiti na licu i usnama. Äâóôàçíà ìèöåëàðíà âîäà ñ ðîçà îò ñåðèÿòà "MicellAIR", Nivea MicellAIR Make-Up Bi-Phase Micellar Cleansing Water, Äâóôàçíà ìèöåëàðíà âîäà çà ïî÷èñòâàíå íà ãðèì, Ìèöåëàðíà âîäà çà âñåêè òèï êîæà îò ñåðèÿòà "MicellAIR Expert", Nivea MicellAIR Expert Waterproof Eye Make-Up Remover, Ìèöåëàðåí ëîñèîí çà îòñòðàíÿâàíå íà âîäîóñòîé÷èâ ãðèì îò ñåðèÿòà "MicellAIR Expert", Åòåðè÷íî ìàñëî îò ðîçà 5% â áàäåìîâî ìàñëî, Èçìèâàø ïèëèíã ãåë çà ëèöå ñ ìëå÷íà êèñåëèíà, Nivea MicellAIR Expert Waterproof Make-up Remover Wipes, Ïî÷èñòâàùè êúðïè÷êè îò ñåðèÿòà "MicellAIR Expert", Ganier Skin Naturals Micellar Cleansing Gel Wash, Ìèöåëàðåí ïî÷èñòâàù ãåë çà ëèöå ñ îòìèâàíå îò ñåðèÿòà "Skin Naturals", Nivea MicellAIR Sensitive Skin Micellar Water, Ìèöåëàðíà âîäà çà ÷óâñòâèòåëíà êîæà îò ñåðèÿòà "MicellAIR", Ïîäàðú÷åí êîìïëåêò çà ìúæå - Nivea Men Active Sport, Àíòèáàêòåðèàëíè ìîêðè êúðïè÷êè ñ àðîìàò íà çåëåíà ÿáúëêà, Ñúñ 70% ñïèðò, â ðàçôàñîâêè îò 80 è 500 ml, Äóø ãåë ñ ìàëèíà, áîðîâèíêà è áàäåìîâî ìëÿêî, Òå÷åí ñàïóí ñ àíòèáàêòåðèàëåí åôåêò è àðîìàò íà ïîðòîêàë, Áàëñàì çà óñòíè ñ àðîìàò íà îñâåæàâàùà ìåíòà, Nivea 1 Minute Urban Detox Mask Moisturise, Äåòîêñèêèðàùà è õèäðàòèðàùà ìàñêà çà ëèöå ñúñ çåëåí ÷àé è õèàëóðîíîâà êèñåëèíà, Äåòîêñèêèðàùà ìàñêà çà ëèöå ñ ãëèíà è ìàãíîëèÿ, Ñòÿãàùà ìàñêà çà ëèöå ñ åêñòðàêò îò ñìîêèíÿ, Çà ïðîôèëàêòèêà íà ïàðîäîíòèò, êàðèåñ è âúçïàëåíè âåíöè, Ïîäàðú÷åí êîìïëåêò ñ êîçìåòèêà çà ëèöå è ðúöå, Äåïèëèðàùè ãåë ëåíòè çà ëèöå ñ åêñòðàêò îò ãðåéïôðóò è áàìáóê, MBeauty Provence Rose Water Anti-Aging Mask, Ìàñêà çà ëèöå ïðîòèâ ñòàðååíå ñ ðîçîâà âîäà, Nature of Agiva Roses Goat's Milk Anti-Wrinkle Day Cream, Äíåâåí êðåì ïðîòèâ áðú÷êè ñ êîçå ìëÿêî è ðîça îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Royal Roses Vitalizing Day Cream, Âèòàëèçèðàù äíåâåí êðåì çà ëèöå îò ñåðèÿòà "Royal Roses", Õèäðîãåë ìàñêà çà ëèöå ïðîòèâ äâîéíà áðàäè÷êà îò ñåðèÿòà "Acaci", My Rose Anti-Wrinkle & Dark Circles Eye Cream, Êðåì çà îêîëîî÷åí êîíòóð ïðîòèâ áðú÷êè è òúìíè êðúãîâå, Nature of Agiva Active Collagen Day Gel Cream Derma Filler, Äíåâåí ãåë êðåì ôèëúð ïðîòèâ áðú÷êè ñ êîëàãåí, Nature of Agiva Roses Clay 3 in 1 Scrub Mask, Ãëèíåíà ìàñêà çà ëèöå 3 â 1 ñ ðîçà è àêòèâåí âúãëåí, Ãëèíåíà ìàñêà çà ëèöå 3 â 1 ñ ðîçà è ÷àåíî äúðâî, Bodi Beauty Purifying Micellar Water Sensitive Skin, Îâëàæíÿâàù êðåì çà ëèöå ñ åêñòðàêò îò ðîçà çà íîðìàëíà êîæà, Êðåì ñàïóí ñ íàòóðàëíà ðîçîâà âîäà è éîãóðò, Âúçñòàíîâÿâàù êðåì çà ëèöå ñ ðîçîâà âîäà è Q10, Nature of Agiva Roses Fruit Salad Shampoo, Âúçñòàíîâÿâàù øàìïîàí ñ éîãóðò, ðîçîâà âîäà è øîêîëàä, Âúçñòàíîâÿâàù øàìïîàí ñ åêñòðàêò îò áúëãàðñêà ðîçà, Âèòàëèçèðàùà ìàñêà çà êîñà îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Rose & Argan Oil Damaged Hair Shampoo, Øàìïîàí çà èçòîùåíà êîñà ñ ðîçîâà âîäà è ìàñëî îò àðãàí îò ñåðèÿòà "Roses", Øàìïîàí çà èçòîùåíà êîñà îò ñåðèÿòà "Royal Roses", Spa Master Professional Roses Line Moisture Conditioner, Îâëàæíÿâàù áàëñàì çà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Roses Line", Pantene Pro-V Hair Biology Cleanse & Reconstruct Intensive Repair Mask, Èíòåíçèâíà âúçñòàíîâÿâàùà ìàñêà çà óâðåäåíà êîñà, Pantene Pro-V Hair Biology Cleanse & Reconstruct Conditioner, Ðåêîíñòðóèðàù áàëñàì çà óâðåäåíà êîñà ñ ìàçíè êîðåíè, Pantene Pro-V Hair Biology Cleanse & Reconstruct Shampoo, Ðåêîíñòðóèðàù øàìïîàí çà óâðåäåíà êîñà ñ ìàçíè êîðåíè, Nature of Agiva Roses Fruit Salad Hair Mask, Âúçñòàíîâÿâàùà ìàñêà çà êîñà ñ éîãóðò, ðîçîâà âîäà è øîêîëàä, Âúçñòàíîâÿâàùà òåðàïèÿ çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Áèî øàìïîàí çà ñóõà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Áèî øàìïîàí çà íîðìàëíà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Urtekram Rose Pure Indulgement Conditioner, Urtekram Rose Pure Indulgement Spray Conditioner, Áèî ñïðåé áàëñàì çà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Gliss Bio-Tech Restore 2 in 1 Rich Butter Mask, Âúçñòàíîâÿâàùà ìàñêà çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Gliss Bio-Tech Restore Express Repair Conditioner, Âúçñòàíîâÿâàù ñïðåé áàëñàì çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Âúçñòàíîâÿâàù áàëñàì çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Âúçñòàíîâÿâàù øàìïîàí çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Nature of Agiva Roses Vege Salad Mask Care & Repair, Ìàñêà çà èçòîùåíà êîñà ñ ðîçîâî è àðãàíîâî ìàñëî îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Rose & Argan Oil Damaged Hair Conditioner, Áàëñàì çà èçòîùåíà êîñà ñ ðîçîâà âîäà è ìàñëî îò àðãàí îò ñåðèÿòà "Roses", Ìàñêà çà èçòîùåíà êîñà îò ñåðèÿòà "Royal Roses", Nature of Agiva Roses Regenerating Hand Cream, Ðåãåíåðèðàù êðåì çà ðúöå îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Rose Water Perfumed Hand Cream, Ïàðôþìåí êðåì çà ðúöå ñ ðîçà îò ñåðèÿòà "Roses", Îìåêîòÿâàù êðåì çà ðúöå è íîêòè ñ åêñòðàêò îò áúëãàðñêà ðîçà, Chamos Acaci Moisture Elastic W-Line Breast Pack, Ïîâäèãàùè è ñòÿãàùè õèäðîãåë ïà÷îâå çà áþñò îò ñåðèÿòà "Acaci", Îëèî çà òÿëî ñ ðîçîâî ìàñëî è åêñòðàêò îò êàôÿâî âîäîðàñëî, Åêñôîëèðàù äóø ãåë ñ ðîçîâî ìàñëî è ãîäæè áåðè, Îìåêîòÿâàù êðåì çà êðàêà ñ ðîçîâî ìàñëî è éîãóðò, Bodi Beauty Rooibos Star Nourishing Hand Cream, Ïîäõðàíâàù êðåì çà ðúöå îò ñåðèÿòà "Rooibos Star", Bilka Collection Rosa Damascena Anti-Age Body Cream, Ïîäìëàäÿâàù êðåì çà òÿëî îò ñåðèÿòà "Rosa Damascena", Òå÷åí ñàïóí ñ åêñòðàêò îò ñàïóíåíà ÿäêà è ðîçîâà âîäà, Ðåãåíåðèðàù êðåì-âàçåëèí ïðè ïîäñè÷àíå è èçãàðÿíå, Ìàñëî çà òÿëî çà âñåêè òèï êîæà îò ñåðèÿòà "Rooibos Star", Bodi Beauty Pirin Dream Complex Anti Cellulite Cream, Àíòèöåëóëèòåí êðåì çà òÿëî îò ñåðèÿòà "Pirin Dream Complex", Ïîäõðàíâàù êðåì çà òÿëî îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Roses Fruit Salad Shower Gel, Õèäðàòèðàù äóø ãåë ñ éîãóðò, ðîçîâà âîäà è øîêîëàä, Lavera Roll-on Deodorant Organic Wild Rosa, Nature of Agiva Roses Amber Rose Perfumed Hand Cream, Ïàðôþìåí êðåì çà ðúöå ñ àðîìàò íà ðîçà îò ñåðèÿòà "Roses", Tesori d'Oriente Byzantium Aromatic Body Cream, Urtekram Rose Pure Indulgement Body Lotion, Ëîñèîí çà òÿëî ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Urtekram Rose Pure Indulgement Shower Gel, Áèî äóø ãåë ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Nature of Agiva Roses Perfumed Hand Cream, Ïàðôþìåí êðåì çà ðúöå ñ ðîçà è àðãàí îò ñåðèÿòà "Roses", Íàòóðàëåí õèäðàòèðàù ñïðåé çà òÿëî ñ áèî ðîçîâà âîäà, Äåçèíôåêöèðàùè è àíòèáàêòåðèàëíè ïðåïàðàòè, Êîçìåòèêà çà áàíÿ çà áåáåòà è äåöà ñúñ ñìðàäëèêà, Ìèöåëàðíè âîäè è ëîñèîíè çà ïî÷èñòâàíå íà ëèöå, Ïúëåí ñïèñúê íà êóïóâàíîòî îò çàêóïèëèòå òîçè ãåë, Ìèöåëàðíà êîçìåòèêà "Nivea MicellAIR Expert", Äåçèíôåêöèðàùè, õèãèåííè è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, Ïðîäóêòè çà àðîìàòåðàïèÿ è ðåëàêñàöèÿ ñ ðîçà, Nivea Naturally Good Wild Rose Water & Bio Argan Oil Shower Gel - Äóø ãåë ñ ìàñëî îò àðãàí è àðîìàò íà äèâà ðîçà, Àíòèáàêòåðèàëíè ìîêðè êúðïè÷êè - Îò ñåðèÿòà "Ðàáîòëèâè ðúöå", Nivea Apricot Soft Care Shower - Äóø ãåë ñ ìàñëî îò êàéñèåâè ÿäêè, Bodi Beauty Bille-BA Whitening Lotion - Èçáåëâàù ëîñèîí çà ëèöå è øèÿ îò ñåðèÿòà "Bille-BA", Speick Bath & Shower Soap Magnolia - Ñàïóí ñ ìàãíîëèÿ çà äóø è âàíà, Speick Bath & Shower Soap Lilac - Ñàïóí ñ ëþëÿê çà äóø è âàíà, C-Thru Harmony Bliss Deodorant Body Spray - Ñïðåé äåçîäîðàíò, C-Thru Harmony Bliss Body Fragrance - Ïàðôþìåí ñïðåé çà òÿëî, C-Thru Wanderlust Dream Deodorant Body Spray - Ñïðåé äåçîäîðàíò, C-Thru Wanderlust Dream Body Fragrance - Ïàðôþìåí ñïðåé çà òÿëî, C-Thru Wanderlust Dream EDT - Äàìñêè ïàðôþì, C-Thru Girl Bloom Body Spray - Ñïðåé äåçîäîðàíò, Îùå ìèöåëàðíà êîçìåòèêà "Nivea MicellAIR Expert", Íàçàä êúì "Ìèöåëàðíè âîäè è ëîñèîíè çà ïî÷èñòâàíå íà ëèöå", èíîâàòèâíà ôîðìóëà ñ MicellAIR® êîìïëåêñ è óñïîêîÿâàùà ðîçà, åôåêòèâíî ïî÷èñòâà âîäîóñòîé÷èâèÿ ãðèì, áåç äà èçñóøàâà êîæàòà, íåæíî ïî÷èñòâà, óñïîêîÿâà è îâëàæíÿâà êîæàòà, âúçñòàíîâÿâà åñòåñòâåíèÿ õèäðîáàëàíñ íà êîæàòà, ñëåä óïîòðåáà êîæàòà å ÷èñòà, îñâåæåíà è êðàñèâà, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Above all, it does remove waterproof makeup, including waterproof mascara (which can be hard to remove). ko kliknete na „U redu”, upotrebljavat ćemo alate na drugim internetskim stranicama da bismo vam pružili prilagođene informacije u marketinške svrhe putem partnera, uključujući one izvan naših internetskih stranica.Njima se omogućuju prilagođeni mrežni oglasi i proširene mogućnosti analize i procjene koje se odnose na ciljnu skupinu i ponašanje korisnika. Ovaj gel ima dosta gustu teksturu, ne pjeni se pretjerano i uistinu je nježan prema koži. Save this seller. This multipurpose product is suitable for all skin types and it effectively removes waterproof makeup from face, eyes and lips without rubbing or rinsing.

Austin Peay Logo Png, Bohemian Wall Painting, Halo 3 The Covenant Song, Best Urdu Quotes On Life, Boxer Dew Claws, John Simon Fluor Net Worth, Ryobi Drill Bit Set Bunnings, Magkasilo Meaning In Tagalog,